تولیدی کد 35 (دوکاربره)

تولیدی کد 35 (دوکاربره)

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته(کد33) برای دوکاربر می باشد و فقط کیتهای مشاغل با پرداخت هزینه روی آن اضافه می گردد و قابلیت افزودن کاربر اضافه و کیتهای عمومی را ندارد

* شماره مجوز (شناسه واحد فرهنگی پروانه نشر دیجیتال) : ۱۰۰۱۰۷۸